„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym,

kim stać się może” 

Janusz Korczak

 

 

KODEKS PRZDSZKOLAKA

 

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

 

1.     Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

2.    Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3.    Szanuję cudzą własność.

4.    Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

5.    Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

6.    Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7.    Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

8.    Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

     9.    Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

   10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się

     wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

 

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

 

Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy, dotyczące:

 

-        zachowania podczas posiłków,

-        zachowania w łazience,

-        zachowania w szatni,

-        zachowania w sali,

-        zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

-        zachowania podczas wycieczek i spacerów.

 

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 

1.     Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.

2.    Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.

3.    Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.

4.    Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.

5.    Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

 

Reguły zachowań w łazience

 

Mycie rąk:

1.     Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.

2.    Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.

3.    Trę namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.

4.    Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.

5.    Zakręcam kran.

6.    Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.

7.    Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.

8.    Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.

9.    Odwijam rękawy i zapinam je (gdy ktoś ma kłopoty, prosi o pomoc kolegę lub panią).

 

Myjemy ręce:

1.    przed oglądaniem książek,

2.   przed posiłkami i po ich spożyciu,

3.   po wyjściu z toalety.

 

Pielęgnacja zębów:

1.     Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.

2.    2-, 3-krotnie płuczemy usta.

3.    Na szczotkę wyciskamy pastę.

4.    Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.

5.    Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.

6.    Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.

7.    Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

8.    Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

 

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 

1.     Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.

2.    Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

 

Reguły zachowań w szatni:

 

1.     Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.

2.    Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

3.    Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.

4.    Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

5.    Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

6.    Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.

 

 

Zasady zachowania się w sali:

 

1.     Nie biegaj po sali.

2.    Dziel się wszystkim.

3.    Mów umiarkowanym głosem.

4.    Graj uczciwie.

5.    Nie bij innych.

6.    Sprzątaj po sobie.

7.    Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

 

Postaraj się nie mówić głośno:

 

1.     gdy inni cicho pracują,

2.    gdy inni się bawią,

3.    gdy czytamy i słuchamy,

4.    gdy inni są zmęczeni,

5.    gdy inni odpoczywają.

 

 

PODSTAWOWE NORMY I ZASADY PRZEDSZKOLAKA:

 

 • Przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie
 • Przestrzeganie umów i norm regulujących życie w grupie
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali oraz porządek podczas zabaw, zajęć i posiłków – sprzątanie po sobie zabawek
 • Opiekowanie się i udzielanie pomocy potrzebującym kolegom/koleżankom
 • Akceptowanie rówieśników nowo przybyłych
 • Zwracanie się w razie problemów do nauczyciela
 • Rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy
 • Szanowanie własności społecznej i indywidualnej
 • Dbanie o zdrowie i życie
 • Używanie zwrotów grzecznościowych
 • Eksponowanie dobra, potępianie zła
 • Pamiętanie o konsekwencjach swojego działania
 • Respektowanie i przestrzeganie systemu nagród i kar

 

 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN:

 

 • Bawić się zgodnie
 • Postępować uczciwie i szlachetnie
 • Pomagać sobie nawzajem
 • Być uprzejmym, życzliwym i przyjaznym
 • Okazywać uczucia
 • Mówić otwarcie o swoich uczuciach, emocjach i poglądach
 • Szanować i tolerować inność
 • Słuchać poleceń dorosłych
 • Dbać o zabawki i książki
 • Dzielić się z innymi tym co posiada
 • Dbać o czystość i porządek w sali i łazience
 • Szanować pracę innych
 • Wyrażać własne potrzeby
 • Być przyjacielem przyrody

 

 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK NIE POWINIEN:

 

 • Wyrządzać krzywdy innym (bić, kopać, gryźć itp.)
 • Wyśmiewać się z innych
 • Obrażać się na kolegów i nauczycieli
 • Używać brzydkich słów
 • Przezywać innych
 • Kłócić się z kolegami
 • Przeszkadzać innym w zabawie i pracy
 • Niszczyć wytworów pracy innych
 • Niszczyć zabawek i innych przedmiotów
 • Krzyczeć, hałasować
 • Płakać i histeryzować
 • Biegać w sali zajęć i na korytarzu przedszkolnym
 • Zabierać cudzych rzeczy
 • Uczyć się złych zachowań od niegrzecznych dzieci

 

 

NAGRADZAMY ZA:

 

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowną pomoc innym
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

 

FORMY NAGRADZANIA:

 

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Eksponowanie mocnych stron dziecka
 • Wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy, np. pociągu
 • Przydzielenie ważnego zadania do wykonania (np. roli dyżurnego)
 • Wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego zadania
 • Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy
 • Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci
 • Chodzenie w pierwszej lub ostatniej parze

 

 

WZMOCNIENIA NEGATYWNE STOSUJEMY ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

 

FORMY WZMOCNIEŃ NEGATYWNYCH:

 

 • Upomnienie słowne indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad)
 • Upomnienie słowne wobec grupy
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika
 • Czasowe odsunięcie od zabawy
 • Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku
 • Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Spędzanie kilku minut na "krzesełku myślenia"
 • Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia)
 • Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań)

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) Załącznik nr 1


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:


1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;


2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;


3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;


4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;


5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;


6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;


7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;


8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;


9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;


10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;


11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;


12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, 


Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:


1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;


2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;


3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;


4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;


5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.


2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;


2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;


3) samodzielnie korzysta z toalety;


4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;


5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.


3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;


2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;


3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;


4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.


4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);


2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;


3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.


5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;


2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;


3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;


4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.


6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;


2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;


3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;


4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);


5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.


7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;


2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).


8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;

3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.


9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;


2) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;


3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;


2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;


3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.


11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.


12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;


2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);


3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.


13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;


2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;


3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;


4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;


5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;


6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.


14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;


2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;


3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;


4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;


5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;


6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.


15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;


2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;


3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;


4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;


5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.


16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;


2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;


3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;


4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.


17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;


2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;


3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;


4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;


5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;


6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.


Zalecane warunki i sposób realizacji.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:


1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);


2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);


3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;


4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).


Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)   rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)   nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3)   pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 

1)   systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

 

2)   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

 

3)   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

v